Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

 


           2. Đua Top Ngày Đầu Open

                 25/1

        Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

             (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)
  

TOP
            

                                     Phần Thưởng                                     


            
             Tên Nhân Vật              

1


            

 60s 60b 60chao + 5000 Cống Hiến + 1 pét cấp 1


            
KangPro
2   50s 45b 45chao + 3000 Cống Hiến + 1 pét cấp 1

 

ZoZo

 

 

3
            

  30s 30b 30chao + 2000 Cống Hiến + 1 pét cấp 1


            

 

BaoAnh

4-5  15s 15b 15chao  + 1000 Cống Hiến 


             AHungRom BanVeChai

 

             3. TOP NẠP NGÀY ĐẦU OPEN

                        NẠP TỐI THIỂU 1000K

              (Kết Thúc 14h - 26-1)

 

  Top 
            

                             Phần Thưởng                                


            
             Tên Nhân Vật              
1
            

Wing 3  + 13 full + 5000 Cống Hiến  


            
 

            

2


            
Wing 3 + 0 full + 4000 Cống Hiến   
3
            

Wing 2.5 + 13 full + 2000 Cống Hiến 


            
 

             4. Đua Top Ngày 2 Open

                          26/1 

     Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

           (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         
            

Phần Thưởng


            
                                  Tên Nhân Vật                                       
1
            

 + 5000 Cống Hiến + sét đồ cấp 3 full + 9           


            
 

            

2


            
 + 3000 Cống Hiến sét đồ cấp 3 full + 0  

            

3


            
 + 2000 Cống Hiến + sét đồ cấp 3 2op + 9 
 

            

4 - 5


            
 + 1000 Cống Hiến + 10s 10b
            

 

 


            

             5. Top Class Ngày  27/1/2021

                (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         
            

Phần Thưởng


            
  Tên Nhân Vật                
DW
            

 1 Vũ khí 380 + 9 FULL              


            
 
DK
            

 1 Vũ khí 380 + 9 FULL 


            
 
EF
            

 1 Vũ khí 380 + 9 FULL 


            
 
SUM
            

 1 Vũ khí 380 + 9 FULL 


            
 
MG
            

 1 Vũ khí 380 + 9 FULL 


            
 
DL
            

 1 Vũ khí 380 + 9 FULL 


            
 

            

RF


            
 1 Vũ khí 380 + 9 FULL   

            6. Top Devil

  (từ ngày 25/1 đến 13h ngày 29/1)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
              1              
            

1 W2.5 3OP + 9 - 10000 Cống Hiến   


            
                 
2  1 W2.5 + 2OP + 9- 8000 Cống Hiến 
            

 


            
3 5 Thép Thiên Đường 5000 Cống Hiến
            

 


            

            7. Top BLOOD

(từ ngày 25/1 đến 13h ngày 29/1)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOp

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
              1              
            

20 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến       


            
 
2 15 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 
            

 


            
3 4 5  5 Thép Thiên Đường 5000 Cống Hiến
            

 


            

             8. Top Tu TIên

  (từ ngày 25/1 đến 13h ngày 29/1)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

        Top      
            

                      Phần thưởng                


            
                    Tên Nhân vật                    
1
            

200b 200s 200life + 20.000 Cống Hiến


            
 
2
            

100b 100s 100life + 15.000 Cống Hiến


            
 
3 4 5
            

50b 50s 50life + 10.000 Cống Hiến


            
 

            9. Top GUILD

   (từ ngày 25/1 đến 13h ngày 29/1)

         ( Guild Trên 5 Thành Viên acc chính)

YÊU CẦU CHỦ GUIL NẠP TRÊN 500K

 

        Top      
            

                      Phần thưởng                


            
                    Tên GUILD                    
1
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí Rồng 2 + 13 3Op +Luck  + 3 SK Trống

+ 100b 100s 100chao

 3.000.000 Wcoin +30 Thép Thiên Đường

wcoi và thép chia đều cho ae trong guil


            
 
2
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí Rồng 2 + 13 2Op  + Luck  + 3 SK Trống

 + 100b 100s 100chao

2.000.000 Wcoin + 20 Thép Thiên Đường

wcoi và thép chia đều cho ae trong guil
            
 
3
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí Rồng 2 + 13 1Op + Luck  + 3 SK Trống

+ 100b 100s 100chao

1.000.000 Wcoin + 10 Thép Thiên Đường

wcoi và thép chia đều cho ae trong guil
            
 

            10. Top Master

 (từ ngày 25/1 đến 13h ngày 29/1)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

YÊU CẦU NẠP TRÊN 300K

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
1              
            

1 Sét Đồ 400 + 13 +3op full 5 dòng sk 1   


            
 
2 1 Sét Đồ 400 + 13 +3op
            

 


            
3 4 5  1 Sét Đồ 380 + 13 +3op 
            

 


            

            11. Top Phú Hộ đến 15h Ngày 29/1/2021
    

 

             Top            
            

                                       Phần thưởng                                     


            
             Tên Nhân vật                 
1
            

1 Wings 4 + 13  + Luck + Full + 1 Vũ Khí Rồng 2  2op + 10000 Cống Hiến


            
 
2
            

1 Wings 4  +11 + Luck + 3 Options + 1 Vũ Khí Rồng 2 1op + 8000 Cống Hiến 


            
 
3
            

1 Wings ss8 + 9 + Luck  + 1 Options +  1 Vũ Khí Rồng 1op + 5000 Cống Hiến


            
 

 

 

Lưu ý: Nạp tối thiểu trên 2m

 

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6
Experience500x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts87
Total Characters101
Total Guilds3

Donate+

CharacterDonate
RFLauCa1,000,000
MIDAS500,000