Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

 

  

           2. Đua Top Ngày Đầu Open

                 30/11

        Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

             (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)
    

 

TOP

                        
            

                                     Phần Thưởng                                     


            

                        
             Tên Nhân Vật              

            

1


            
 

 300.000 Wcoin + 5000 Cống Hiến + 1 VK cấp 7 1op

 
2  200.000 Wcoin  + 3000 Cống Hiến
            

 

            

 

 

            

 


            
3  

 100.000 Wcoin  + 2000 Cống Hiến


                        
 
4-5 50.000 Wcoin  + 1000 Cống Hiến
                                     

 

            

 


            

             3. TOP NẠP NGÀY ĐẦU OPEN

                        NẠP TỐI THIỂU 1000K

              (Kết Thúc 18h - 1-12)

  Top 

                        
            

                             Phần Thưởng                                


            

                        
             Tên Nhân Vật              
1  

Wing 3  + 13 3op + 5000 Cống Hiến + 1 sét đồ cấp 3 2op

                        
 


                        
            

2


            

                        
Wing 3 + 0 1op + 4000 Cống Hiến + 1 sét đồ cấp 3 1op  
3  

Wing 2.5 + 14 2op + 2000 Cống Hiến + 1 sét đồ cấp 3 1op

 

             4. Đua Top Ngày 2 Open

                            1/12

     Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

           (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         

                        
            

Phần Thưởng


            

                        
                                  Tên Nhân Vật                                       
1

            

 + 5000 Cống Hiến + 50b 50s 50chao                                    
 


                        
            

2


            

                        
 + 3000 Cống Hiến + 30b 30s 30chao     


                        
            

3


            

                        
 + 2000 Cống Hiến + 15b 15s 15chao     


                        
            

4 - 5


            

                        
 + 1000 Cống Hiến + 10b 10s 10chao   

                        
            

 

            

 

 

            

            

 

            

 


            

                        

             5. Top Class Ngày  2/12/2021

                (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         

                        
            

Phần Thưởng


            

                        
  Tên Nhân Vật                
DW
            

 1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options                   

                        
 
DK
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
EF  

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
SUM  

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
MG  

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
DL  

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 


                        
            

RF


            

                        
1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options  

            6. Top Devil

        (từ ngày 30/11 đến 21h ngày 4/12)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

Top

                        
            

Phần thưởng


            

                        
Tên Nhân vật
              1                

 5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến   

                 
2 3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 

                        
            

 


            

                        
3 5000 Cống Hiến

                        
            

 


            

                        

            7. Top BLOOD

(từ ngày 30/11 đến 21h ngày 4/12)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOp

 

 

Top

                        
            

Phần thưởng


            

                        
Tên Nhân vật
              1                

 5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến       

 
2 3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 

                        
            

 


            

                        
3 5000 Cống Hiến

                        
            

 


            

                        

             8. Top Tu TIên

(từ ngày 30/11 đến 21h ngày 4/12)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

        Top      

                        
            

                      Phần thưởng                


            

                        
                    Tên Nhân vật                    
1  

10 Rương Vũ Khí + 20.000 Cống Hiến

 
2  

7 Rương Vũ Khí + 15.000 Cống Hiến

 
3  

4 Rương Vũ Khí + 10.000 Cống Hiến

 

            9. Top GUILD

 (từ ngày 30/11 đến 21h ngày 4/12)

         ( Guild Trên 5 Thành Viên acc chính)

 

        Top      

                        
            

                      Phần thưởng                


            

                        
                    Tên GUILD                    
1  

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 2Op +Luck  + 3 SK Trống

 

3.000.000 Wcoin +30 Thép Thiên Đường

 
2  

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 2 Op + Luck  + 3 SK Trống

 

2.000.000 Wcoin + 20 Thép Thiên Đường

 
3  

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 1Op +Luck  + 3 SK Trống

 

1.000.000 Wcoin + 10 Thép Thiên Đường

 

            10. Top Master

 (từ ngày 30/11 đến 21h ngày 4/12)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP
    

 

Top

                        
            

Phần thưởng


            

                        
Tên Nhân vật
              1                

3 NL 2.5 Tự Chọn   + 30B + 30S+ 30C  

 
2 2 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C

                        
            

 


            

                        
3 1 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C

                        
            

 


            

                        

            11. Top Phú Hộ đến 17h Ngày

 

4/12/2021

             Top            

                        
            

                                       Phần thưởng                                     


            

                        
             Tên Nhân vật                 
1  

1 Wings 4 + 13  + Luck + Full + 1 Vk Rồng 2 2op + 10000 Cống Hiến

 
2  

1 Wings 4  +11 + Luck + 2 Options + 1 Vũ Khí Rồng 2 1op + 8000 Cống Hiến 

 
3  

1 Wings ss8 + 9 + Luck  + 1 Options +  1 Sét 400 1op + 5000 Cống Hiến


                        
 

 

Lưu ý: Nạp tối thiểu trên 2m

 

 

 

 

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts6
Total Characters0
Total Guilds0